فیلترهای ویسل

فیلترهای لانه زنبوری یا فیلترهای ویسل (کمپرسور باد,اکسیژن) با توجه به بازدهی آن ها در جذب ذرات و غبار اتمسفریک ( براساسا اتاندارد اشری ۷۶/۵۲) در سه گروه طبقه بندی […]